อินเว้นท์ ร่วมลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ ผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง รายแรกในไทย


InVent โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด (PEER POWER)

“ก้าวสู่อนาคตทางการเงินด้วยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” (Future of Finance with Crowdfunding Bonds)

อินเว้นท์ ร่วมลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ ผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง รายแรกในไทย

กรุงเทพฯ -11 กุมภาพันธ์ 2563: โครงการอินเว้นท์ (InVent) โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศร่วมลงทุน Pre-Series A กับบริษัท เพียร์ พาวเวอร์จ ากัด (PeerPower) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินและออกแบบแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับนักลงทุนโดยตรงเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยได้เปิดให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ในการประกอบกิจการดังกล่าว

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล หัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงทุนในครั้งนี้ว่า

“จากสถิติของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปีพ.ศ. 2562 พบว่า

ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนับเป็น 43% ของ GDP และก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 85% แต่หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเจอคือ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทางอินเว้นท์จึงเห็นถึงโอกาสการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงและเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจด้วย

อนาคตทางการเงินรูปแบบใหม่

#หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
#CrowdfundingBonds
#InVent
#PeerPower

seasycash, สินเชื่อส่วนบุคคล ออนไลน์, แอพเงินกู้